Softverska rešenja
  Metodologija
  Studije slučaja
  Licenciranje
 
  ASP - Studije slučaja HomeO namaKontakt
Kratka studija slučaja:
Poslovi ugovaranja usluga trećim licima u Vodokanalu Sombor
 
 

JKP „Vodokanal“ Sombor je jedan od najznačajnijih poslovnih partnera kompanije ASP. Ovo komunalno preduzeće poseduje značajne kapacitete i vrši isporuku, odvodnju i prečišćavanje vode za veliki broj korisnika u Somboru i okolini. Pored primarne delatnosti, „Vodokanal“ vrši raznovrsne usluge trećim licima, od baždarenja vodomera za potrebe domaćih i stranih lica, preko iznajmljivanja svog mašinskog parka, do obavljanja svih vrsta hidro-građevinskih radova.

Informacioni sistem „Vodokanala“ realizovan je kao skup više nezavisnih informacionih sistema različitih proizvođača softvera. Za potrebe ove studije slučaja, posmatraćemo softverske sisteme ADMIS (Fakultet organizacionih nauka BU), PBS (Spinnaker NT) i ASP info.Aqua (Application Software Partner) i razmenu podataka između njih korišćenjem SOA.

Ciklus ugovaranja usluga trećim lica počinje podnošenjem zahteva za uslugu. Ovaj zahtev prolazi kroz elektronsku pisarnicu sistema ADMIS, pohranjuje se u sistem za upravljanje dokumentima (DBMS) u istom softverskom sistemu i njime otpočinje novi poslovni proces koji se evidentira u sistemu za upravljanjem tokom procesa (workflow), koji je takođe deo ADMIS-a. Tokom ova tri koraka, ADMIS koristi softverske komponente sistema ASP info.Aqua da bi struktuirane podatke o licu koje je uputilo zahtev i vrsti zahteva pohranilo u jedinstvenu bazu podataka.

Sledeći koraci su formiranje predračuna i ugovora. ADMIS za ove poslove ponovo koristi ASP info.Aqua komponente koje kreiraju elemente predračuna na bazi cenovnika. Kada je ugovor zaključen, ASP info.Aqua preuzima od ADMIS-a podatke o njemu putem web servisa i proces se nastavlja u tom sistemu. Treba napomenuti da je redosled poslova definisan u okviru workflow modula ADMIS-a i da ASP info.Aqua ovaj redosled preuzima kao što preuzima i podatke.

Na osnovu ugovora i predračuna, u ASP info.Aqua se generiše radni nalog. Ovaj radni nalog podatke o angažovanim zaposlenima preuzima web servisom iz modula Kadrovi sistema PBS, a trebovanje za materijal šalje, takođe web servisom, u modul Matrijalno poslovanje PBS-a. Označavanje radnog naloga (kao i ostalih dokumenata) vrši se u ADMIS-u i označeni radni nalog se potom smešta u ASP info.Aqua bazu.

Po obavljenoj usluzi, uz radni nalog se evidentiraju podaci o utrošenom vremenu i materijalu, koji se potom prosleđuju u PBS, a zatim formira i konačna faktura. Ova konačna faktura generiše nalog za knjiženje po kontnoj šemi, a taj nalog se šalje modulu Knjigovodstvo u okviru PBS-a.

Ono što je veoma značajno je što su ADMIS, PBS i ASP info.Aqua potpuno nezavisni softverski sistemi koji kao takvi funkcionišu na više lokacija u zemlji i inostranstvu. Međutim, SOA arhitektura je omogućila lako povezivanje ova tri sistema i razmenu podataka između njih, bez potrebe da bilo koji sistem menja svoju tehnologiju i način rada.

   
     
 
  © Application Software Partner & XemiComputers